Regulamin korzystania z serwisu internetowego asysteo.pl

  Ogólne założenia

  Regulamin zawiera warunki korzystania z serwisu asysteo.pl ("Serwis").
  Serwis jest ogłoszeniowym i platformą komunikacyjną pozwalającą znaleźć pracę / pracownika.
  Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej [email protected]
  Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy
  jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.
  Definicja Konsumenta wg. Art. 22(1) Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Rejestracja

  Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, jest możliwe po zarejestrowaniu ("Rejestracja").
  Rejestracja wymaga akceptacji warunków regulaminu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
  Rejestracja, to proces zbierania informacji dotyczących osoby odwiedzającej Serwis,
  nie posiadającej Konta ("Użytkownik Anonimowy"), mający na celu zebranie wszystkich danych wymaganych
  do założenia Konta ("Konto"). Proces rejestracji kończy się zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika Anonimowego
  oraz wciśnięciem przycisku Rejestruj na stronie rejestracji.
  Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że wszelkie dane osobowe,
  wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil lub Ofertę
  przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu lub Oferty przez Serwis,
  co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
  Powyższe nie dotyczy następujących danych:
  dokładnego adresu zamieszkania (Ulicy oraz numeru domu),
  adresu email,
  hasła do konta oraz wszelkich kodów aktywacyjnych.

  Podczas Rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Starając się chronić Użytkowników przed oszustwami,
  Serwis weryfikuje prawdziwość podanych danych.
  Osoba odwiedzająca Serwis, która poprawnie przeszła proces rejestracji, tj. posiada Konto ("Użytkownik")
  zostanie dopisana do Bazy Danych, co będzie umożliwiało odnajdywanie jej Profilu lub Oferty osobom zainteresowanym.
  Rejestracja, tworzenie Profilu, korzystanie z Forum oraz przeglądanie Ofert i Profili w Serwisie są dostępne
  bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników.
  Przeglądanie Ofert oraz Profili w Serwisie nie wymaga przechodzenia przez proces Rejestracji.
  Użytkownicy anonimowi, którzy nie przeszli pomyślnie przez proces Rejestracji, nie mają możliwości
  zobaczenia danych kontaktowych do Użytkowników Serwisu oraz kontaktowania się z nimi za pośrednictwem Serwisu.

  Zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu i zasady korzystania z Serwisu

  Użytkownik ma możliwość prezentowania za pośrednictwem Serwisu na stronach Profilu oraz Oferty
  informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na
  przekazanych do Serwisu fotografiach, a także korzystania z forum.
  Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Serwisu.
  Użytkownik może tego dokonać po zalogowaniu do serwisu, na stronie "Konto".
  Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych przez Użytkowników w Profilu oraz na Forum.
  Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych na zdjęciach.
  Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
  posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione
  publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez
  Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i publikacja tego zdjęcia nie spowoduje naruszenia
  jakichkolwiek praw osób trzecich;
  wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez Administratora Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji
  jest zautomatyzowana systemowo, np tworzenie miniatur).
  Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty
  prawa własności przemysłowej w Serwisie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu
  i nieokreślonemu kręgowi użytkowników Internetu, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej
  przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa własności przemysłowej.
  Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych
  zgód i oświadczeń, informacji ani danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom, bez podstawy prawnej
  nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te
  były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
  i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
  Administrator dołoży wszelkich starań aby treść Ofert, Profili oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku
  była możliwie zweryfikowana. W tym celu Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji
  Profili oraz Ofert dostępnymi mu sposobami, (np. telefon, email, serwis www) oraz weryfikacji referencji
  publikowanych na łamach serwisu. Profile Użytkowników, którzy potwierdzili swoje dane osobowe, przesyłając
  kopię dowodu osobistego do Administratora Serwisu zostaną osobno oznaczone, w celu podkreślenia ich zwiększonej
  wiarygodności.
  Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem
  działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  Administrator Serwisu może blokować konta Użytkowników, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin.
  Administrator Serwisu może przy zachowaniu anonimowego charakteru informacji, publikować treści kierowane
  przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczące kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ),
  udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator Serwisu uzna, że odpowiedzi na te treści są warte
  upublicznienia.
  Administrator może zamieszczać w serwisie reklamy własne i innych podmiotów.
  W przypadku, kiedy Użytkownik wyrazi na to osobną zgodę, Administrator Serwisu może kierować do niego treści
  reklamowe z wykorzystaniem systemu poczty wewnętrznej i poczty elektronicznej.
  Administrator Serwisu może czasowo, całkowicie lub częściowo wyłączyć Serwisu w celu jego ulepszenia,
  dodawania usług, naprawienie awarii lub przeprowadzania konserwacji, w miarę możliwości po uprzednim
  uprzedzeniu użytkowników.
  Administrator może przesyłać użytkownikom informacje i ogłoszenia, w tym komunikaty techniczne dotyczące
  funkcjonowania Serwisu za pomocą systemu wewnętrznej poczty, pocztą elektroniczną lub wyświetlając je w Serwisie.

  Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

  Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące
  wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
  Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych,
  niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty
  elektronicznej, możliwość realizacji przelewów pieniężnych lub posiadanie karty kredytowej.
  Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego
  bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności
  mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku
  nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych
  z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze
  Użytkownika: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik
  połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system
  operacyjny itp.
  Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez
  Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący:
  prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika,
  ułatwienie nawigacji w Serwisie.
  Administrator Serwisu może wdrażać do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązania funkcjonalne,
  identyfikacyjne lub inne, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu,
  w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub
  interesom Użytkowników, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu
  na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak
  nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność
  weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator Serwisu może oznaczać
  różnymi metodami i cechami materiały przekazywane do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich
  pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny
  z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się
  do Administratora Serwisu o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego
  pochodzących, a Administrator Serwisu będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby
  to naruszać uzasadniony interes Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich.

  Ograniczenia korzystania z Serwisu

  Korzystając z Serwisu każdy jego użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań
  zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje
  się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie
  przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu
  ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
  Dodatkowym kosztem, jaki użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia
  z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy
  stosowanej przez operatora sieci, z której użytkownicy korzystają.

  Reklamacje

  Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przesyłane na adres
  elektroniczny [email protected] lub na adres Administratora.
  Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do
  identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
  W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji, zostanie ona rozpatrzona
  i zgłaszający ją zostanie poinformowany tą samą drogą o zajętym stanowisku.
  W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora,
  zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych,
  a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora

  Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Administratora zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
  Administrator dokłada wszelkich starań, by użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do
  informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron
  zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Administrator nie zweryfikował treści stron
  internetowych, z którymi połączone są Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
  Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Administratora nie oznacza, że rekomenduje
  on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
  Administrator nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności
  za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych,
  które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z
  umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość
  serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści.
  Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
  Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze, opinie, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Administrator ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników w Serwisie wyłącznie
  na zasadach określonych w ustawie oświadczeniu usług droga elektroniczną. Osoby naruszające przepisy
  prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania.
  Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą
  ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
  Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:
  zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne;
  zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  naruszających prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku towarowego, handlowego,
  firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu,
  albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące
  działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu (w zakresie objętym karalnością);
  zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie",
  dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo;
  zawierających przekazy reklamowe.
  Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie,
  które nie były skutkiem zamierzonego działania lub zaniedbania Administratora Serwisu, a także za
  pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny
  sposób przez osoby trzecie, gdyż Serwis nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

  Własność intelektualna

  Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno
  zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu.
  Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw
  autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
  W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Administrator udziela użytkownikom niewyłącznej,
  nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe
  lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności
  wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych
  urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób
  wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
  W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania
  przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
  (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
  Administrator zaznacza, że kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu,
  w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Administratora
  jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
  Nazwy usług Administratora, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami
  towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone
  przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie
  z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu
  Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa
  do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
  Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym użytkownikom na czas nieokreślony,
  niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach
  eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami
  i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
  cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej
  komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści
  i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
  Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi na czas nieokreślony,
  niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących
  polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości
  lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
  zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej,
  magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

  Ochrona prywatności

  Administrator postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników.
  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Administratorowi
  w czasie korzystania z Serwisu.
  Serwis jest skonstruowany w taki sposób, by przeglądając oferty nie było konieczne ujawnianie swoich
  danych osobowych.
  Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie na potrzeby Serwisu i przetwarzane w celu realizacji
  działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych Administratora, a po wyrażeniu
  odpowiedniej zgody akcji promocyjnych i reklamowych także innych podmiotów.
  Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób)
  są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  Przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu
  w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.
  Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisu w strefie
  zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.
  Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych
  pracowników lub współpracowników Administratora, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
  Dane nie będą sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią
  następujące sytuacje: gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych, na wniosek sądu, prokuratury,
  policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
  Dane Użytkowników, zgodnie z celem serwisu, są przekazywane zainteresowanym ofertą Użytkownikom Serwisu
  oraz użytkownikom serwisów partnerskich.
  Administrator udostępnia funkcję newslettera. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera
  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu email lub zaznaczenia odpowiedniej opcji w formularzu
  rejestracji nowego konta.
  Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej newslettera. Adres email jest niezbędny do tego,
  aby można było wysłać danej osobie informacje dotyczące Serwisu oraz, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę
  informacje o promocjach, produktach i usługach partnerów Serwisu.
  Subskrybent newslettera w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera. Administrator
  może ujawniać ogólne zestawienia statystyczne dotyczące oglądalności serwisu współpracującym z Administratorem
  firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych
  Użytkowników.
  Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy,
  uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, których nie można dokonać osobiście w Serwisie prosimy
  o kontakt z Administratorem na adres: [email protected]
  Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do
  potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych
  na temat ruchu w Serwisie.
  Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane
  w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.
  Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom
  trzecim poznanie danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej.
  Administrator zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu
  do prywatnych komputerów użytkowników.
  Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić
  funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu
  są dla użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu.
  Każdy użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy
  tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie
  opisane procedury usuwania plików cookie.
  W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na
  podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane w celach statystycznych
  oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione upoważnionym organom,
  na podstawie przepisów prawa.
  Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma
  możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych
  użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do
  korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika
  w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu.

  Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

  Udzielenie zgody na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.
  Dla konsumentów, którzy nie udzielili zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach
  powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy:
  Pouczenie o odstąpieniu od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, pisząc wiadomość na adres poczty
  elektronicznej: [email protected]; o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy
  w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
  wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy.


  Regulamin szczególny Serwisu asysteo.pl

  Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie
  Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora Serwisu.
  Dane kontaktowe, czyli email oraz telefon muszą zostać opublikowane w sposób standardowy,
  czyli: np. [email protected] oraz telefon: 22 1234567. Niedopuszczalne jest podanie danych kontaktowych w innej formie.
  Niedopuszczalne jest rejestrowanie się jako Pracodawca lub Usługobiorca przez osoby reprezentujące
  Agencje, firmy lub inne podmioty gospodarcze poza osobami reprezentującymi specjalne domy opieki dla osób
  starszych czy niepełnosprawnych.
  Niedopuszczalne jest wstawienie treści oferty pracy w opisie w profilu Agencji / Firmy.
  Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych przez Usługobiorców w Profilu oraz na Forum.
  Dopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych (numer telefonu i adres e-mail) przez Pracodawców
  w Ofercie, jednakże dane te będą upublicznione tylko dla posiadaczy Premium, którzy sami się na to zdecydują.
  Administrator Serwisu ma prawo do zakrywania wszelkich danych kontaktowych podanych niezgodnie
  z poprzednimi punktami.
  Administrator Serwisu ma prawo blokować bądź usuwać Użytkowników podających dane kontaktowe
  niezgodnie powyższymi punktami.
  Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.
  Serwis nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie
  rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
  W przypadku otrzymania zgłoszenia poważnych zastrzeżeń do świadczonych przez Użytkownika usług
  Administrator serwisu ma prawo zablokować jego konto, a także dostęp do serwisu z adresu IP,
  z którego Użytkownik loguje się do serwisu.
  Niedopuszczalne jest rejestrowanie się przez osoby w celu innym niż poszukiwanie pracownika
  lub pracy, a także pozyskanie klientów przez Agencje / Firmy.


  Regulamin "Punktów" w serwisie.

  Użytkownicy serwisu zarejestrowani jako Pracodawcy mogą dokonać zakupu Punktów,
  które dadzą im dostęp do danych kontaktowych osób poszukujących pracy.
  Wykupienie Punktów następuje każdorazowo po dokonaniu płatności za określoną liczbę Punktów.
  Punkty przyznawane są automatycznie po wpłynięciu płatności na konto Administratora, z zastrzeżeniem
  że jeśli konsument nie zgodzi się na wcześniejsze dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach
  powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest odczekanie do końca terminu
  na odstąpienie (14 dni od zawarcia umowy) dwóch kolejnych punktów.
  Nie narzucamy naszym użytkownikom terminu zapłaty.
  Administrator może umożliwić Użytkownikowi dokonanie płatności na następujące sposoby:
  Wniesienie opłaty za uzyskanie Punktów za pośrednictwem systemu bankowości internetowej poprzez system
  automatycznych przelewów online realizowanych poprzez serwis Przelewy24.pl
  Ta metoda może być dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe.


  Prywatność, dane osobowe

  Numer telefonu oraz nazwisko pracodawcy (usługobiorcy) wprowadzone w formularzu prośby o referencje
  oraz w formularzu referencji nie będą w żaden sposób upublicznione i będą wykorzystane jedynie
  w celu skutecznego wysłania prośby o referencje i ich ewentualnej weryfikacji.
  W widoku referencji, jako referent zostanie opublikowane imię oraz jedynie pierwsza litera nazwiska
  pracodawcy (usługobiorcy).

  Postanowienia końcowe

  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony dopóki Użytkownik posiada w Serwisie aktywne konto.
  Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą odpowiedzialność
  za takie działania.
  Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy Administratorem a Usługobiorcami
  niebędącymi konsumentami poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według
  siedziby Administratora.
  Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań
  i sugestii pod adres: [email protected] Dołożymy wszelkich starań aby
  rozwiązać każdą problematyczną sytuację.
  Jeżeli zetknąłeś się w serwisie z treściami lub zachowaniami ze strony użytkowników, które
  uważasz za niewłaściwe lub naganne koniecznie napisz do nas na adres: [email protected]